Üdvözöljük, lépjen be fiókjába.
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap meglátogatásával  szolgáltatásaink vagy  információink igénybevételekor Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy  aláveti magát a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben – személyes adatok esetén - a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag az EcoDigi Kft. -  továbbiakban: EcoDigi - által szervezett, a regisztráció során megjelölt célra gyűjti és a cél megvalósítása érdekében használja fel.

A személyes adatokat az EcoDigi kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

Az EcoDigi kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az EcoDigi az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az EcoDigi olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az EcoDigi az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján.

Az EcoDigi nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az email elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az EcoDigi Önt email útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélet programokról, hírekről.

Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az EcoDigi-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Az EcoDigi fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, vagy ilyenre vonatkozó közvetlen vagy közvetett utalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A webhelyen lévő technikai információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött szakemberi tanácsokat, azok önmagukban, illetve a webhelyen található egyéb információkkal együttesen sem értelmezhetők technikai, műszaki, üzemeltetési, üzemgazdasági, vagy egyéb tanácsnak. 

Az EcoDigi a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át és az ezirányú adatgyűjtés minden esetben önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

Az EcoDigi szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az EcoDigi nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon az EcoDigi a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, posta címet, születési dátumot) kér.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az EcoDigi bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

Az EcoDigi regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az EcoDidi-t a regisztráció során a regisztráló részéről valótlan, téves vagy helytelen  személyes adatok megadása miatt felelősség nem terheli, az ebből adódó jogkövetkezményeket - különösen: számlázási, pénzügyi, szállítási követlezmények és ennek folyományaképpeni többletköltségeket  stb. a felhasználó viseli.

Az Ecodigi fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy az EcoDigi jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni, illetve az adatközlésig a szolgáltatásait felfüggeszteni. Az EcoDigi a szolgáltatás felfüggesztéséből, vagy a regisztráció törléséből eredő bármely kár, hátrány, költség vagy egyéb hátrányos következmény vonatkozásában a felelősségét kizárja.

Az EcoDigi a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével és az ilyen adatgyűjtés az elérendő célhoz szükséges mértékű legyen.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes 

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, 

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, 

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, 

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

 

Impresszum

A portál adatkezelője és üzemeltetője:

EcoDigi Kft.

7621 Pécs, Citrom u. 2-6.

Adatkezelési nyilvántartási számink: NAIH-63422/2013.

Tel:  +36 20 347-7657

E-mail: info@ecodigi.hu